Algemene voorwaarden

1. Juridische informatie

1.1

Elke advocaat-dienstverstrekker, waaronder ook HBSV Advocaten, is verplicht u bepaalde informatie te verstrekken:

HBSV Advocaten is een Advocatenassociatie die haar diensten verleent in de vorm van een Besloten Vennootschap (BV) naar Belgisch recht en is gevestigd te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 16/001 en gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0578.994.384.

HBSV Advocaten BV is bereikbaar binnen de kantooruren via:

E-mail: secretariaat@hbsv-law.be
Telefoon: 03 206 78 78


1.2

De advocaten binnen HBSV zijn verbonden aan de Orde van Vlaamse Balies (OVB). In deze hoedanigheid dienen zij de beroepsregels van deze Orde te respecteren, bestaande uit o.m. haar deontologische verplichtingen volgens de Codex van de Deontologie: het beroepsgeheim, onafhankelijkheid en partijdigheid, het gebruik van een derdenrekening en het bijscholen via permanente vorming.

De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse Balies zie: www.advocaat.be.


2. Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door en overeenkomsten gesloten met het kantoor HBSV Advocaten BV, haar vennoten, medewerkers, stagiairs en alle personen die werken voor of in samenwerking met de BV, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, in welk geval de algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

HBSV Advocaten BV houdt zich het recht voor om haar Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te passen.


2.2

De Algemene Voorwaarden worden ten laatste bij het opstarten van het eerste dossier aan een nieuwe cliënt meegedeeld, dan wel per 1 maart van elk jaar aan alle bestaande cliënten. Indien de cliënt na ontvangst van de Algemene Voorwaarden geen voorbehoud maakt, worden deze geacht aanvaard te zijn door de cliënt. Deze berusting leidt ertoe dat deze Algemene Voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de cliënt.


2.3

In het geval dat er tegenstrijdigheden zouden bestaan tussen de algemene voorwaarden van de cliënt en de algemene voorwaarden van HBSV Advocaten BV dan primeren deze laatste, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.


2.4

Deze Algemene Voorwaarden vervolledigen de bijzondere voorwaarden dewelke vermeld staan in de samenwerkingsovereenkomst en/of dossierbevestiging. Indien er tegenspraak zou bestaan tussen de voorwaarden dan primeren de bijzondere voorwaarden.


3. Overeenkomst

3.1

De Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer HBSV Advocaten BV heeft bevestigd dat zij de cliënt aanvaarden om een duurzame advocaat-cliënt relatie aan te gaan, dan wel bevestigen dat zij het dossier aannemen.

De cliënt zal voor elk nieuw dossier schriftelijk een dossieraanvraag bezorgen aan HBSV Advocaten BV.

Er bestaat steeds een contractuele relatie tussen de cliënt en HBSV Advocaten BV, zelfs indien de cliënt slechts overeenkomst heeft met één of meer bepaalde advocaten binnen HBSV Advocaten BV.

De verbintenissen van HBSV Advocaten BV zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen, tenzij ander uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.


3.2

HBSV Advocaten BV heeft ten alle tijden het recht om de bijzondere voorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden tussen sluiting van de overeenkomst en uitvoering in dergelijke mate gewijzigd zijn dat HBSV Advocaten BV haar plichten niet langer aan dezelfde voorwaarden, termijn of prijs kan voldoen.

HBSV Advocaten BV zal de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de cliënt niet akkoord is met de gewijzigde voorwaarden dient hij binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de wijziging zijn opmerkingen schriftelijk ter kennis te brengen van HBSV Advocaten BV. De Cliënt wordt geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard na deze termijn.

De Partijen kunnen in overleg treden omtrent de gewijzigde voorwaarden. Indien de Partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank of kan de Overeenkomst in onderling overleg beëindigd worden mits volledige schadeloosstelling van de reeds uitgevoerde diensten door HBSV Advocaten BV.


3.3

Indien de cliënt contracteert met een bepaalde advocaat binnen HBSV Advocaten BV, heeft deze advocaat de mogelijkheid om de opdrachten en zaken toe te wijzen aan eenieder van de advocaten die deel uitmaken van HBSV Advocaten BV, zonder dat de cliënt zich tegen zulke beslissing kan verzetten.


4. Erelonen en kosten, facturatie en betaling

4.1

HBSV Advocaten BV bepaalt haar erelonen op basis van de ervaring en kennis van de advocaten die het dossier behandelen, alsook de specificaties van het dossier. HBSV Advocaten BV communiceert het ereloon bij aanvang van de advocaat-cliënt relatie.

HBSV Advocaten BV controleert bij elke dossieraanvraag het vaststaand ereloon en zal de cliënt schriftelijk melden indien een ander ereloon gerekend zal worden voor dat dossier.

De cliënt wordt vermoed akkoord te zijn gegaan met het ereloonvoorstel indien de cliënt binnen de 5 werkdagen na schriftelijke kennisgeving door HBSV Advocaten BV geen betwisting schriftelijk meedeelt.


4.2

Het ereloon wordt berekend op basis van een vast uurtarief, behoudens mededeling van een vast dossiertarief, of andere vergoedingsmodaliteiten. HBSV Advocaten BV houdt zich het recht voor om in bepaalde dossiers een succes fee te rekenen bovenop het ereloon. HBSV Advocaten BV zal een uurtarief van 150% van het basistarief rekenen voor dringend werk, nacht- en/of weekendwerk. Het gecommuniceerde ereloon is steeds exclusief BTW.

HBSV Advocaten BV behoudt zich het recht voor om een bureelvergoeding van 10% op het factuurbedrag aan te rekenen voor kantoorkosten. Indien er zich buitengewone kosten voordoen die niet vallen onder de bureelvergoeding wordt deze voorafgaand aan de cliënt schriftelijk gecommuniceerd.

De kosten die ontstaan door het beroep op derden worden steeds afzonderlijk aangerekend indien deze derden niet rechtstreeks aan de cliënt factureren.


4.3

HBSV Advocaten BV heeft het recht om een provisie te vragen van de cliënt bij elke dossieraanvraag en tijdens de uitvoering van de diensten. Bij gebreke aan tijdige en/of volledige storting van de provisie heeft HBSV Advocaten BV het recht om haar plichten te schorsen of de advocaat-cliënt relatie te beëindigen door schriftelijke kennisgeving en zonder enige schadeloosstelling verschuldigd te zijn, onverminderd het recht op schadeloosstelling van HBSV Advocaten BV.

De betaalde provisies zullen steeds in aftrek genomen worden op de eindfactuur van het dossier.


4.4

HBSV Advocaten BV zal bij afsluiting van een dossier steeds een eindfactuur bezorgen aan de cliënt. De cliënt heeft het recht om prestatieoverzicht op te vragen. HBSV Advocaten BV behoudt zich het recht voor om tussentijdse facturen te verzenden in langlopende dossiers.

De facturen zijn steeds betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen.

Alle facturen worden digitaal per e-mail verzonden naar de cliënt, tenzij cliënt in gebreken blijft een e-mailadres te bezorgen of uitdrukkelijk een factuur per post verzoekt.


4.5

Elke betwisting van facturen/provisies dienen schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 15 dagen volgend op de factuurdatum. Bij afwezigheid wordt de factuur/provisie geacht te zijn aanvaard.

Bij gebreke aan een tijdige betaling ten laatste op de vervaldag door de cliënt-onderneming zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn, gelijk aan de interest, zoals voorzien in artikel 5 van de Wet op de Betalingsachterstand dd. 02/08/2002. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% met een minimum van 250,00 EUR. Alle nog niet-vervallen facturen zullen onmiddellijk opeisbaar worden. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen zodra HBSV Advocaten BV dient over te gaan op de invordering via gerechtelijke weg vanwege de aanhoudende wanbetaling of de solvabiliteit van de cliënt-Onderneming in het gedrang blijkt te zijn.

Bij gebreke aan een tijdige betaling ten laatste op de vervaldag zal de cliënt-consument schriftelijk in gebreke gesteld worden waarbij een laatste termijn van 14 dagen wordt voorzien om tot betaling over te gaan. Blijft de Consument in gebreke te betalen binnen deze termijn dan zal van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn, gelijk aan de interest, zoals voorzien in artikel 5 van de Wet op de Betalingsachterstand dd. 02/08/2002. Bovendien zal een forfaitaire verhoging verschuldigd ten bedrage van:

-20,00 EUR voor bedragen tot 150,00 EUR;

-30,00 EUR + 10% van het factuurbedrag voor bedragen tussen 150,01 en 500,00 EUR;

-65,00 EUR + 5% van het factuurbedrag voor bedragen hoger dan 500,01 EUR;

met als maximum 2.000,00 EUR en verhoogd met de wettelijke interesten, verschuldigd.

Voor elke bijkomende herinnering per aangetekend schrijven wordt een bedrag van 7,50 EUR aangerekend.

HBSV Advocaten houdt zich bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur het recht voor om haar diensten te schorsen. Bij het uitblijven van betaling ondanks meerdere aanmaningen behoudt HBSV Advocaten zich het recht voor om de advocaat-cliënt relatie te ontbinden voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte.


5. Beëindiging

5.1

Overeenkomstig de deontologie van de advocatuur kan de cliënt op elk ogenblik schriftelijk en zonder opgave van een reden een einde stellen aan de advocaat-cliënt relatie. De erelonen- en kostenstaat voor alle tot op datum van de beëindiging geleverde prestaties en voorgeschoten kosten zullen dan wel onmiddellijk verschuldigd worden.

5.2

HBSV Advocaten BV behoudt zich het recht voor om de advocaat-cliënt relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer o.a. :

De cliënt zijn betalingsverplichting, na aanmaning, niet nakomt;
Er een vertrouwensbreuk is ontstaan;
Er een belangenconflict of andere deontologische problematiek ontstaat.

HBSV Advocaten BV zal in de mate van het mogelijke ervoor zorgen dat de beëindiging van de overeenkomst aan de cliënt geen schade veroorzaakt.


6. Medewerking van de cliënt en dienst HBSV Advocaten BV

6.1

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat, die met de opdracht belast is.

De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid van de informatie en van de stukken die hij aan de advocaat geeft. HBSV Advocaten BV is er niet toe gehouden om de authenticiteit of regelmatigheid van de haar overgemaakte stukken en documenten of de juistheid van de haar verstrekte gegevens te controleren, doch is daartoe wel gerechtigd.

HBSV Advocaten BV wijst op haar deontologisch beroepsgeheim. De ontvangen informatie en stukken zullen dan ook slechts met derden gedeeld worden mits goedkeuring van de cliënt.

Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet overeenkomstig de afspraken verleent behoudt HBSV Advocaten BV zich het recht voor de advocaat-cliënt relatie stop te zetten.


6.2

De dienstverlening van HBSV bevat alle gewoonlijke diensten die van een advocaat verwacht mogen worden, zoals (niet beperkt tot) adviesverlening, bijstand bij bemiddeling en bijstand bij procedures.

Partijen komen overeen dat aan de hand van de omschreven opdracht de bevoegdheden van HBSV niet beperkend mogen worden geïnterpreteerd. HBSV is vrij om alle initiatieven te nemen en handelingen te verrichten die haar nuttig of noodzakelijk voorkomen voor de uitvoering van haar opdracht en de behartiging van de belangen van de cliënt.

Het precieze voorwerp van de opdracht kan in de loop van de dienstverlening aangepast of uitgebreid worden. Deze aanpassing/uitbreiding kan blijken uit correspondentie, aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen/provisies.

6.3

HBSV Advocaten BV informeert de cliënt stipt over de uitvoering van de opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De communicatie met de Cliënt verloopt via het opgegeven e-mailadres.

6.4

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan HBSV. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings) zitting, … ) door een plaatselijke advocaat.

HBSV doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de Cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissendeskundigen of accountants, gekozen in overleg met de Cliënt.


7. Auteursrechtelijke bescherming

7.1

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door HBSV Advocaten BV opgestelde adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken.


8. Identificatieplicht

8.1

Het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, B.S. 9 februari 1993) is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 3, artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van 11 januari 1993.

De antiwitwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik een aantal administratieve verplichtingen te vervullen en bepaalde transacties te melden.


8.2

Op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht is de advocaat verplicht de identiteit van de cliënt te controleren. De cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn mandatarissen.

Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens doorleidt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil of het bepalen van een rechtspositie. Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.


8.3

HBSV Advocaten BV kan steeds verzoeken de identiteitskaart van de cliënt of haar gevolmachtigde in te lezen.


9. Verwerking van persoonsgegevens en dossiers

9.1

HBSV Advocaten BV archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden.

De Cliënt verklaart kennis te hebben genomen en kopie te hebben ontvangen van de meest recente privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website (https://www.hbsv-law.be/nl/privacy-verklaring).


9.2

De cliënt geeft uitdrukkelijk de toestemming aan HBSV Advocaten BV om de informatie vermeldt in artikel 6, en desgevallend persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening in artikel 6.

HBSV Advocaten BV behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op haar gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


9.3

De Cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan HBSV Advocaten BV te richten per mail aan hbsv@hbsv-law.be met als onderwerp ‘GDPR’.

HBSV Advocaten BV verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de Cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd.  Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de Cliënt.

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Indien de Cliënt van mening is dat HBSV ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan HBSV Advocaten BV gerichte verzoek(en), kan de Cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Aansprakelijkheid en verzekering

10.1

HBSV Advocaten BV is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige door de cliënt aan verstrekte informatie of stukken.

HBSV Advocaten BV is, in geen geval, aansprakelijk voor schade die ontstaan is in een dossier waarin het mogelijks negatief procedureverloop gecommuniceerd werd.

HBSV Advocaten is, in geen geval, aansprakelijk voor enige indirecte schade.


10.2

HBSV Advocaten BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de prestaties verricht door derden op wie zij een beroep doet.


10.3

HBSV Advocaten BV heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor een bedrag van 2.500.000,00 EUR onder de polis beroepsaansprakelijkheid in eerst rang. De voorwaarden van deze polis worden kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt meegedeeld.

De aansprakelijkheid van HBSV Advocaten BV en diens advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door HBSV Advocaten BV, is in elk geval beperkt tot het verzekerde bedrag, behoudens in geval van een opzettelijke fout of fraude vanwege.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om eender welke reden geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag aan betaalde erelonen in desbetreffend dossier.


11. Varia

11.1

In geval van Overmacht worden Partijen ontheven van hun verplichtingen zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid voor de duur van de Overmachtssituatie. Onder Overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van de Partijen, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, vertraagt of onmogelijk maakt, en die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. Indien een partij geconfronteerd wordt met een situatie van Overmacht, dient zij de andere partij hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. De partij die getroffen is door overmacht zal zich inspannen om de gevolgen van de overmachtssituatie zo veel als mogelijk te beperkt.

Als overmacht wordt beschouwd, zonder ertoe beperkt te zijn: elke gebeurtenis die wordt veroorzaakt door een situatie zoals staking, uitsluiting, ordeverstoring, civiele onrust/oproer, terroristische aanslag, wel- of niet officieel verklaarde terroristische dreiging, burgeroorlog, militaire ingreep, lokale of nationale wet- of regelgeving opgelegd door de overheid of een andere instantie, natuurramp, epidemie en pandemie (inclusief COVID-19), brand, overstroming, onweer, storm, aardbeving, vulkaanuitbarsting, vandalisme, gebrek aan arbeidskrachten of vervoermiddelen, gebrek aan energie of water, intrekking of einde van een vergunning toegekend aan de Onderneming of andere omstandigheden die Partijen redelijkerwijs niet kunnen beheersen.

Een financiële overmacht zal desalniettemin geen recht tot staken van betaling doen ontstaan.


11.2

Alle vertrouwelijke informatie ontvangen door de cliënt, blijft eigendom van HBSV Advocaten BV.

Beide Partijen verbinden zich ertoe om de vertrouwelijke informatie van de andere Partij strikt vertrouwelijk te houden en deze niet aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook na beëindiging van deze overeenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen. De Partijen zullen redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijke informatie te beschermen en passende beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik ervan te voorkomen.

Bij de beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, of op eenvoudig verzoek, zal alle vertrouwelijke informatie onmiddellijk terug overgemaakt worden aan de verzoekende partij.


11.3

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is op grond van de wet of nietig wordt verklaard bij rechterlijke beschikking of in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt krachtens de wetten van enig rechtsgebied, zijn de overige bepalingen afsplitsbaar, worden ze niet daardoor gewijzigd en blijven ze van kracht.

Indien deze omstandigheden zich voordoen en deze leiden tot een aanzienlijke onevenwichtigheid in de rechten en verplichtingen van de Partijen, en die niet kunnen worden opgelost door de toepassing van de overige bepalingen van deze overeenkomst, zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om een clausule te formuleren die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zo goed als mogelijk weergeeft.


12. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

12.1

Iedere klacht m.b.t de diensten van HBSV Advocaten dient binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de uitvoering van deze dienst en ten laatste binnen de 15 kalenderdagen na de eindfactuur voor desbetreffend dossier schriftelijk ter kennis gebracht te worden aan HBSV Advocaten.

Elke klacht dient gemeld te worden per mail aan secretariaat@hbsv-law.be, tenzij een aangetekende kennisgeving vereist is. Elke melding aan een ander e-mailadres zal niet gelden als schriftelijke kennisgeving.


12.2

Indien een cliënt een klacht zou hebben, geeft dit geen recht op inhouding of verrekening met het te betalen provisie- of factuurbedrag.


12.3

Elke vordering zal verjaren na verloop van een termijn van één jaar na de eindfactuur.


12.4

Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch Recht.


12.5

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst tussen de Partijen, zullen Partijen alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing valt elk geschil, uitsluitend onder de bevoegdheid van de materieel bevoegde rechtbank van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van HBSV Advocaten BV.