Privacyverklaring

Het advocatenkantoor HBSV Advocaten, gevestigd te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 16-B001, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

HBSV Advocaten, 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 16-B001

T: +32 (3) 206 78 78

F: +32 (3) 226 17 71

M: hbsv@hbsv-law.be

2. Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

Het advocatenkantoor maakt gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

3. Aanspreekpunt voor de gegevensbescherming binnen het advocatenkantoor

Dhr. Kris Luyten – hbsv@hbsv-law.be

4. Persoonsgegevens die het advocatenkantoor verwerkt

Het advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt, omwille van onze wettelijke omschreven bevoegdheden en verplichtingen of omdat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van uzelf, uw bedrijf of een derde.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het kader van een bepaald dossier

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken indien dit vereist is voor de door u gevraagde dienst:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond blijken of medische gegevens.

6. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst:

 • Voor de verdediging van uw belangen;
 • U te informeren en/of raadplegen over het dossier;
 • Het afhandelen van gebeurlijke betalingen;
 • Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of om te voldoen aan de wet betreffende witwaspraktijken. 

7. Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

Het advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke termijn voor bewaring na afsluiting van een dossier bedraagt 5 jaar.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Het advocatenkantoor deelt uw gegevens niet mee aan derden, doch verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen of de dienstverlening. 

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst  af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en waarborg van de vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

9. Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

U heeft principieel het recht om bij eenvoudig schriftelijk verzoek uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het advocatenkantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dergelijke verzoek dient u te sturen naar het hierboven vernoemde e-mailadres (hbsv@hbsv-law.be). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Deze verstrekte informatie zal uitsluitend aangewend worden ter behandeling van uw verzoek.

Het advocatenkantoor houdt zich eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, uiterlijk binnen de dertig dagen. Het advocatenkantoor zal conform de wettelijke verplichtingen, rekening houdende met redenen van algemeen belang  en o.b.v. de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie, uw verzoek behandelen. 

10. Klachten

Het advocatenkantoor wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: 

Commissie Voor De Bescherming Van De Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel: +32 (0) 2 274 48 00 fax:+32 (0)2 274 48 35 e: commission@privacycommission.be).

11. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door middel van het bezoek aan een website worden opgeslagen op het apparaat waarmee de website wordt bekeken, zodat het betreffende apparaat kan worden herkend. Meer informatie over het in en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan, is te vinden in de instellingen van de browser.

Een gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren. In dat geval is het echter mogelijk dat gebruikers niet alle functies van www.hbsv-law.be kunnen benutten.

Op de website www.hbsv-law.be wordt gebruik gemaakt van verschillende typen cookies teneinde de dienstverlening te kunnen verbeteren:

 • Functioneel en technisch
  Cookies die noodzakelijk zijn om de website www.hbsv-law.be goed te kunnen laten werken en/of de gevraagde dienst(en) via deze website te kunnen leveren.
 • Google Analytics
  Cookies van Google voor het gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse. Raadpleeg voor meer informatie, over deze analytische cookies alsmede de mogelijke data die Google hiermee verzamelt, de privacyverklaring van Google.