Erelonen en kosten

Wij hebben transparante tarieven en maken duidelijke afspraken. Prestaties worden aangerekend per tijdseenheid en nauwgezet bijgehouden in time-sheets.

Bij gunstig resultaat kan een succesfee aangerekend worden.

Inzake invorderingen wordt een percentage van de ingevorderde bedragen in rekening gebracht, tenzij forfaitaire afspraken of afspraken per tijdseenheid werden gemaakt.

Het ereloon wordt in principe bepaald op basis van een uurtarief gekoppeld aan een aantal coëfficiënten. Er wordt onder andere rekening gehouden met:

het dringend karakter van de zaak
de waarde van de zaak
de ervaring van de advocaat
de complexiteit van de zaak
het behaalde resultaat

Andere afspraken zoals abonnementen of een vast bedrag voor een duidelijk omlijnde procedure zijn eveneens mogelijk. Er kan ook een uurtarief inclusief forfaitaire kosten worden afgesproken. Indien de bureelkosten niet in het ereloon zijn begrepen, worden de bureelkosten apart in rekening gebracht. Zij omvatten onder meer telefoonkosten, briefwisseling, fax- en e-mailverkeer, fotokopies en secretariaatswerk. Verplaatsingskosten buiten de stad Antwerpen worden steeds in rekening gebracht.

Ook vertaalkosten en gerechtskosten worden apart in rekening gebracht.

Er kan een aanvangsprovisie worden gevraagd en er zullen tussentijdse afrekeningen gebeuren. De cliënt kan steeds, op elk ogenblik een tussentijds overzicht van erelonen en kosten vragen.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen waarvoor HBSV-advocaten verzekerd is. HBSV heeft een aanvullende verzekering boven de door de Balie verplichte verzekering. De cliënt kan steeds deze informatie opvragen. Voor zaken waarvan de aansprakelijkheid de verzekerde bedragen kan overschrijden, kan in overleg met de cliënt een specifieke aanvullende verzekering worden afgesloten.